Project – All in One – Gender Balance in Sport – 2019

 

Projekti “ALL IN” : “Drejt balancës gjinore në sport”   

 

Ka si qëllim kryesor të sigurojë mbështetje për autoritetet publike dhe organizatat sportive kur hartojnë dhe zbatojnë politika dhe programe që adresojnë pabarazitë gjinore në sport, dhe të miratojnë një strategji të integrimit gjinor.

 

Objektivat :

 

  • Shprehja dhe standartizimi për mbledhjen e të dhënave bazuar në grupin e treguesve të dakortuar “bazë” të barazisë gjinore (në fushat e udhëheqjes, trainimit, pjesëmarrjes, dhunës me bazë gjinore dhe media / komunikimi);

 

Zhvillimi i materialeve dhe aktiviteteve konkrete për ndërtimin e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimin për të mbështetur autoritetet publike dhe organizatat sportive kur hartojnë veprimet e tyre për të trajtuar pabarazitë gjinore në sport dhe për të miratuar një strategji të integrimit gjinor në politikat dhe programet e tyre.

 

 

Blog Attachment